kodk

Leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa u dorosłych metodą McKenziego

Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią poważny problem epidemiologiczny, głównie dotykający kraje wysokocywilizowane. Istnieje wiele metod zachowawczych, wykorzystywanych w terapii powyższych zaburzeń. Niewiele jest jednak sposobów leczenia o udowodnionej efektywności.

Metoda McKenziego jest jedną z międzynarodowych metod diagnostyczno-terapeutycznych, której założenia poparte są wynikami wielu prac naukowych, opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

Diagnoza tej metody stanowi podstawę do zaprogramowania indywidualnie dla każdego pacjenta leczenia. Oparta jest na analizie wzorców bólowych i ich zachowaniu się pod wpływem ruchu i pozycji kręgosłupa. Wzorzec bólowy określa lokalizację objawów zespołu bólowego kręgosłupa, do których można zaliczyć ból, parestezje czyli mrowienie, drętwienie, igiełki, szpileczki, uczucie nadmiernego zimna i gorąca, zmniejszenie bądź zniesienie czucia, siły mięśniowej oraz odruchów. Umiejscowienie powyższych objawów ma ogromne znaczenie diagnostyczne, tzn. im występują one dalej od kręgosłupa, tym większe jest uszkodzenie. Analiza zachowania się objawów w zależności od ruchów bądź pozycji badanego odcinka kręgosłupa daje możliwość ustalenia z której części narządu ruchu pochodzą objawy (czy z kręgosłupa, czy może ze stawów obwodowych), jaki rodzaj tkanek jest uszkodzony oraz jaki rodzaj leczenia należy zaprogramować choremu. W zaplanowaniu odpowiednich ćwiczeń odgrywa główną rolę prawidłowe zachowanie się objawów w postaci ich centralizacji. Zjawisko centralizacji objawów polega na zmniejszaniu bądź zanikaniu objawów  najbardziej odległych od kręgosłupa z lub bez wywołania bądź nasilenia objawów centralnych w kręgosłupie. Uzyskanie powyższego zjawiska jest bardzo dobrym prognostykiem dobrych efektów terapii, co również zostało poparte wieloma doniesieniami naukowymi.

Terapię w NZOZ Krakowskim Ośrodku Diagnostyki Kręgosłupa prowadzi
dr Grażyna Guzy – terapeuta licencjonowany przez Międzynarodowy Instytut McKeziego


rejestracja telefoniczna - poniedziałek – piątek od 10:00 do 19:30     012/ 421-39-39